60 Pound Black Drum

Fishbites EZ Crab 60 pound drum Texas

Caught at Matagorda  Texas on the 20th of February on the saltwater EZ Crab Fishbites. 60 pound black drum!

Also caught by my wife Sally on the 19th of February a 35 pound black drum on the same bait.

regards,

Tom Morrison

sally